Bock DÄRFÖR BEHÖVER DU HJÄLP..

Vi vet av erfarenhet... peka

att en storskadedrabbad företagare hamnar i en mycket ovan och svår situation.

att en skadedrabbad har svårt att se en storskadas hela omfattning. Det gäller att kunna se helheten och inte bara de enskilda delarna i försäkringsavtalet.

att den skadedrabbade själv har svårt att formulera sitt ersättningsanspråk. Alla storskadedrabbade behöver åtminstone ett "bollplank" när de olika förlusterna skall sammanställas och presenteras för försäkringsbolaget. Försäkringsbolagens specialister har succesivt glesats ut - i takt med den hårdnande premiekonkurrensen inom främst sakförsäkring. Oavsett detta så är det den försäkrade som enligt försäkringsvillkoret som skall formulera sina anspråk - och dessutom inom en viss tid.

att alla centraliserade organisationer får svårare att fördela ersättningarna rättvist när servicegraden sjunker. Paragrafryttare i huvudstaden vill gärna ta kommandot över skadereglerarna på hemmaplan. Detta skapar onödig "badwill" i skadeärenden. F&S ändrar på detta!

att företagare/revisorer m fl (ordinarie samtalspartners) ofta har svårt att utvärdera försäkringserbjudandena och formulera förlusterna efter en eventuell större skada.

att försäkringsskyddets omfattning oftast är viktigare än premiens storlek. När större skada inträffar blir den försäkrade alltid ensamt ansvarig för försäkringsbrevets innehåll.

att alla större försäkringsuppgörelser går snabbare om båda parter talar "samma språk" från början.

att utan sakkunnig och bolagsoberoende hjälp kan företagaren inte ta några initiativ utan hamnar istället i en konkursliknande situation. För att undvika detta krävs att penningflödet fungerar hos den skadedrabbade. Skadeutbetalningarna måste snabbt komma igång. Detta i sin tur förutsätter att försäkringsbolaget får det nödvändiga underlaget, vilket F&S medverkar till - tillsammans med företagarens ordinarie samtalspartners, exempelvis revisorn, allmänjuristen och/eller banken.


Försäkrings- & Skadekonsulterna i Malmö hjälper Dig. Säg F&S - det räcker!