Bock VÅR AFFÄRSIDÉ

F&S (Försäkrings- & Skadekonsulterna) i Malmö.
Den naturliga samarbetspartnern efter en storskada.

Vi ser det som naturligt att hjälpa den underlägsne avtalsparten, den försäkrade. Försäkringsfrågor är nämligen svåra för de flesta, även för många allmänadvokater. F&S söker undvika tvister. Vi vet att försäkringsspråket är viktigast i de flesta situationer.

F&S arbetar över hela landet. Det inträffar årligen ca 300 brandskador i Sverige som kostnadsmässigt överstiger 1 miljon kronor. Dessa skadedrabbade får alla ett riktat erbjudande från vår skadebyrå. Varje drabbad behöver en egen skadekonsult. Försäkringsbolaget tillkallar och utser nämligen själv sina handläggare och köper sina bolagsberoende skadekonsulter.
OBS! - F&S är på din sida.

Försäkringstagaren i allmänhet finner ofta sitt försäkringsskydd tillfredsställande - de stora försäkringsbolagen jobbar givetvis på att underlätta för försäkringstagaren. Men "priskrig" och centraliseringar har succesivt minskat servicegraden. Den enskilde har de senaste åren fått axla ett ständigt större eget ansvar, såväl vad gäller försäkringsbrevets innehåll som ifråga om nödvändiga åtgärder efter storskadan.

När det gäller företagsförsäkringar vet vi säkert att de flesta skadedrabbade, bland annat småföretagarna, skulle behöva en kunnig och skicklig konsultation när storskada inträffat. Det är viktigt att någon på den försäkrades sida ser helheten. F&S kan dessutom "tala" med försäkringsbolagen på deras eget språk! Viktiga bestämmelser kan ofta vara svårtolkade för den oinvigde! Utan insikt om helheten riskerar företagarens argument att inte "nå fram". F&S är den bästa krisförsäkringen efter katastrofen.

AV OVANSTÅENDE HAR VÅR AFFÄRSIDÉ VUXIT FRAM!

Det är först när skadan inträffat som den förskottsbetalda försäkringsproduktens egentliga innehåll prövas! Det handlar nu mycket om att ta initiativet. F&S ger Dig den möjligheten. En från bolagen fristående skadekonsult är alltid lite obekväm men absolut nödvändig. Det gäller ofta stora värden. F&S är uppstickaren - och garanterat på Din sida!

Kortfattat:

  1. att sakkunnigt och praktiskt "ta hand om" inträffade större försäkringsskador åt företagare och privatpersoner.
  2. att opartiskt fastställa försäkringsbehovet (upprätta underlag för årspremieoffert) med skadeögon.
  3. att även i övrigt på konsultbasis ge företagaren finansiella "goda råd" i samband med skadeuppgörelsen.
  4. att verka oberoende inom försäkringsområdet och i synnerhet hjälpa företagaren vid försäkringsskada (t ex brand eller svår personskada). F&S tar inte emot provisioner utan arbetar enbart på konsultbasis.

F&S är ett specialistföretag - fristående från alla försäkringsbolag och således ej mäklare.


Nytänkande och mångfald är viktiga ingredienser i all utveckling. Vi vet att det behövs konkurrens också inom serviceområdet SKADOR!